Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

İç Ticaret Servisi

Üyelerimizin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak, yeni çıkan Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde onları ticari konularda bilgilendirmek, ilin ve bölgenin ticaret hacminin gelişmesi için çalışmalar yapmak, piyasa rayiç fiyatlarının tespitini yapmak, mücbir sebep belgesi, yeterlik belgesi, yerli malı belgesi, tarife tasdik belgesi, örf, adet ve teamül belgesi, sigortacılık iş ve işlemleri, Adana Kebabı tescil hizmet iş ve işlemleri, fire oranı tespitleri, kapasite ve ekspertiz raporlarının düzenlenmesi, bilirkişi talepleri ve ilgili mahkeme yazılarının cevaplanması, menkul ve gayri menkul değer tespiti işlemlerinin yapılması, dahili ve tıbbi faturaların tasdiklerinin yapılması İç Ticaret Müdürlüğü’nün temel işleri arasındadır.

Rayiç Fiyat Tespitleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarında makul fiyatla kaliteli mal ve hizmet alınmasına yardımcı olmak üzere piyasa fiyatının araştırmasıdır.

 

Rayiç Fiyat Bedeli  

1–10 Kalem Malzeme

11–20 Kalem Malzeme

21–30 Kalem Malzeme

31–40 Kalem Malzeme

41 Kalem ve Üstü Malzeme

40,00

55,00

65,00

100,00

130,00

TL

TL

TL

TL

TL

 

 

Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun, faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı, ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi düzenlenir.  

Yeterlik Belgesi

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.   Bu belge, geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

- Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe. 

- Geçerli kapasite raporu örneği. 

Yerli Malı Belgesi

"Yerli Malı Belgesi" Kamu İhale Kurulu kararı gereği ihalelerde kullanılmak üzere Odamız üyesi olan işletmelerinin Adana ili sınırlarında yer alan üretimleri için düzenlenir. Diğer illerdeki şube imalat yerleri, merkezi Odamız üyesi olsa dahi, belgeyi üretim yerinin bulunduğu Odadan talep edeceklerdir. "Yerli Malı Belgesi", düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

Başvuru için gereken belgeler;

·         Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe.

·         Geçerli kapasite raporu örneği.

·         Geçerli vizesi olan Sanayi Sicil Belgesinin fotokopisi (kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir).

·         Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmeyen gıda ve tarımsal ürün üreten firmalar için, Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Belgesinin fotokopisi (kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir).

Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tâbi esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifeleri düzenlenir. 

Örf, Adet ve Teamüller

Odalar, çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit eder.

Sigortacılık İş ve İşlemleri

Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirlenen gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

Sigorta Acenteleri Levha Kayıt İşlemleri

Adana Kebabı Tescil Hizmet İş ve İşlemleri

Adana kültürünün önemli unsurlarından birisi olan, Adana Kebabı’nı korumak ve gelecek kuşaklara, esas yapısını bozmadan ve bozdurmadan teslim etmektir.

Adana Kebabı Coğrafi işaret hakkı sahibi Karapınar Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Adana Kebabı’nı üretip satışa sunan ve/veya işini ifa ederken herhangi bir biçimde (işletme unvanında, mönüsünde, tanıtımında vb) “Adana Kebabı” ismini kullanacak olan kamu ve/veya özel tüm gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kuruluşlar, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odasıyla yazılı sözleşme yapmak zorundadırlar.

·         Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe.

Fire Oranı Tespiti

Odamızca, üyelerimizin imalatlarındaki fire oranlarının belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu sayede vergi avantajlarından faydalanmalarını sağlamaktadır.

Kapasite Raporu

Odamızca, imalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, firmalara çeşitli konularda avantaj sağlayan (sanayi sicil belgesi alımı, gıda siciline kaydolma işlemi, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ve elektrik kullanımında %17 oranında indirim avantajı) Kapasite Raporları tanzim edilmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

·         Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe.

·         Çalışan Kişilerin SSK Bildirgeleri (İşe Giriş).

·         Çalışan Kişilerin Son 2 Aylık SSK Ödeme Makbuzları.

·         İş yeri Kira ise Kira Sözleşmesi Fotokopisi.

·         İş yeri Mülk ise Tapu Fotokopisi.

·         Rapor Onay ücreti.

·         Kapasite Raporlarıyla İlgili Linkler

·         Kapasite raporu Başvuru Formu için tıklayınız.

·         Kapasite raporu Dilekçe için tıklayınız.

·         Firmaya ait makine ve tesisat tablosu için tıklayınız.

Ekspertiz Raporları

Odamıza kayıtlı olan ve Kapasite Raporu alacak işgücü ve makine parkı bulunmayan küçük işletmelerin (Fırın ,Unlu mamul vs.) Açma Ruhsatı, Gıda Üretim İzni ve GSM Ruhsatı gibi işlemlere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize, belediyelerden GSM Ruhsatı almalarına yardımcı olmak amacıyla akaryakıt tanklarının kapasitelerini gösterir Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

İhracat, ithalat, gümrük ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasına yönelik Odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularında, eksperimizin yerinde yapacağı tespite göre Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

·         Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Dilekçe.

Bilirkişi Talepleri ve Mahkeme yazıları

Kamu Kurum ve Kuruluşları müfettişliklerince veya mahkemelerce yürütülen inceleme ve soruşturmalarda; fiyat, kalite uygunluk vb. araştırma ve tespitlerine ait işlemlerde (Bilirkişi Talepleri, Örf ve teamüller, fire oranları, vs.) gerekli araştırmaları yaparak cevaplandırmak.

Gayri Menkul Değer Tespiti İşlemleri

Talep üzerine, gayri menkullerin değer tespitini (Arazi Ekspertizleri) yapmak amacıyla Odamız Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konusunda uzman bilirkişi heyeti ile değer tespitleri yapılmaktadır.

Dahili Fatura Tasdik İşlemleri

Üyelerimizin, resmi kurum ve kuruluşlara yaptıkları işler karşılığı kesilen ve bayındırlık birim fiyatlarında olmayan özel fiyata tabi malzemeleri içeren faturaların piyasa araştırmaların yapılarak onaylanması.

Tıbbi Malzeme Faturaları Tasdik İşlemleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin sağlık faturalarının uygunluğunun onaylanması işlemine istinaden, söz konusu tıbbi faturaların piyasa araştırmalarının yapılarak onaylanması.