Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Dernekler veya Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

KURULUŞ

 • 1. Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim
 • yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
 • 2. Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi. İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde
 • yapılmaktadır.
 • 3. Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
 • 4. Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine
 • ilişkin yetkili organ kararının örneği
 • 5. Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 • 6. Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı
 • 7. Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği
 • 8. Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya
 • onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge
 • 9. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 •  

TERKİN

 

 • 1. Dilekçe
 • 2. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını
 • kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı
 • tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği
 • 3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan