Anasayfa
21 Ocak 2019, Pazartesi

Karapınar 4°C
English (UK)

Belediyeler Tarafından Kurulacak Ticari İşletmeler

BELEDİYELER TARAFINDAN KURULACAK TİCARİ İŞLETMELERİN TESCİLİNDE ARANACAK BELGELER

  • İşletmenin tescilinden önce,özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 4046 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulundan kuruluş izni alınması gerekmektedir
  • Belediye Meclisince,ticari işletmenin açılmasına dair alınmış karar. (Kararın 5272 sayılı Kanunun 23’nci maddesi uyarınca kesinleşerek yürürlüğe girdiğine dair şerhi içermesi, yetkili makamca onaylanması gerekir) (2 suret)
  • Açılış kararında ticari işletmenin unvanı (..............BELEDİYESİ (işletme konusu yazılacak) İŞLETMESİ), adresi, faaliyet konusu, ayrılan sermayenin miktarı ve işletmeyi temsile kimin/kimlerin ne şekilde (münferiden veya müştereken) yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir
  • İşletmeyi temsile yetkili bulunan kişi/kişilerin onaylı ikişer suret nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmühaberleri
  • İşletmeyi temsile yetkili kişi/kişilerin işletmenin unvanı altında yer alan imza beyanları(noterce düzenlenmiş iki suret)
  • T.S.T’nün 29’uncu maddesi uyarınca düzenlenmiş taahhütname
  • Oda kayıt beyannamesi
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71’nci maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı’nın izin yazısı