Anasayfa
16 Temmuz 2024, Salı
English (UK)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.08.2015 Tarih ve 14633 Nolu Yazısına İstinaden

 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/6/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6'ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; "Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmım ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: İ0/9/2014- 6552/16 rad.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler." denmektedir.
İlgili madde metninde geçen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri ve denetimleri Bakanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüze, muhtelif bilgi edinme kanallarından ulaşmakta olan şikayetlerde özellikle; yetkilendirilmemiş kişi (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi olduğunu belirten) veya yetkilendirilmemiş kurumların (ortak sağlık ve güvenlik birimi olduğunu belirten) eliyle, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere organize sanayi bölgeleri içerisinde faaliyet gösterildiği belirtilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddesinde geçen yükümlülüğünü yerine getirmediği manasına gelmesi yanında, aynı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen idari para cezası ile karşılaşmasına neden olacaktır.
Üyelerimizin yukarıda bahsi geçen yetkilendirilmemiş kişi veya kurumlardan hizmet almasını önlemek amacıyla;

a- Bireysel sözleşme yapılan İşyeri Hekimi veya İ ş Güvenliği Uzmanlarının sertifikasının
www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp SGK kaydının işyeri üzerinden gösterilmesini müteakip İSG-KATÎP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınmasının mümkün olabileceği,

b- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınmasının mümkün olabileceği, Üyelerimize Duyurulur.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı