Anasayfa
16 Haziran 2024, Pazar
English (UK)

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda ekte detayları sunulan tanım, zorunluluk ve cezai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almaları zorunludur.

Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve "Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi" bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahipleri;

a)      2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

b)      1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 talihine kadar,

c)       1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi /ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi /ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

                                                                YÖNETMELİK

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede "Gönderen" olarak belirtilen kişiyi," MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(6) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.4'te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla mücadele teçhizatının bulundurulması zorunludur.

(7) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, muafiyet kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere, ADR 8.1.5'te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulması zorunludur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"h) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya ikiyüzelli Türk Lirası, sürücüye elli Türk

Lirası,

i) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya her bir teçhizat için elli Türk Lirası, i) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden sürücüye elli Türk Lirası,

j) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket eden doldurana binbeşyüz Türk Lirası, taşımacıya bin Türk Lirası,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(I) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR'ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara 1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.

(2)  Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
trafik siciline tescilli ve "Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi" bulunmayan ve bu maddenin birinci
fıkrasına göre "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış taşıt sahipleri;

  1. 2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

  2. 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

  3. 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.

(3)  Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci
maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2017" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2017" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

Sayısı

24/10/2013

28801

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2014

29101

2-

2/4/2015

29314