Anasayfa
21 Mayıs 2024, Salı
English (UK)

Bağımsız Denetçilerin Genel Kurulca Seçilmesi Gerektiği Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 14/07/2015 tarih ve 74578864-622.02.E.1357 sayılı yazısında,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bağımsız denetçinin seçimine ve denetim sözleşmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat çekilerek mevzuata uyum sağlanması ve uygulamanın yönlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere, TTK’nın 399/1 maddesinde bağımsız denetçinin şirketin genel kurulunca seçileceği, 408/2 maddesinde Kanunda öngörülen istisnalar dışında bağımsız denetçinin seçiminin genel kurulun devredilemez yetkileri arasında olduğu, 391/1d maddesinde ise yönetim kurulu kararlarından diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararların batıl olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda, Birlik çatısı altında bulunan Odalara kayıtlı şirketlerin;

  • Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerektiği ve bu yetkinin devredilemez bir yetki olduğu,
  • Bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerekirken genel kurulun bu yönde bir kararı olmaksızın doğrudan yönetim kurulu tarafından seçilmesinin ve onunla sözleşme yapılmasının TTK’nın yukarıda yer verilen hükümlerine aykırılık oluşturduğu ve batıl olacağı,
  • Batıl olan sözleşmeye göre yapılan denetimin zorunlu denetim olarak geçerli kabul edilemeyeceği, dolayısı ile TTK kapsamındaki zorunlu denetimin yapılmamış olacağı,
  • Bu durumda TTK’nın 397 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde olacağı yani batıl olacağı dolayısıyla bu finansal tablolara istinaden TTK ve diğer mevzuat kapsamında yapılacak diğer ticari ve hukuki işlemlerin (finansal tabloların görüşülmesi -ibrası kar dağıtımı, sermaye artırımı-azaltımı, vergi beyannamelerine ek olarak sunulması, kredi dökümanı olarak sunulması, YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanması vb gibi işlemlerin) gerçekleştirilemeyeceği,

konularında ihtar edilmeleri ve daha sonra ortaya çıkması muhtemel ve telafi edilmesi imkan dahilinde olmayacak uyuşmazlıklara ve maddi zararlara, ayrıca idari ve cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.